Småtterier XXVI

● Valgplakat, Europaparlamentsvalget d. 9. juni 2024: ‘Stol på Støjberg’ – En dømt forbryder? – Der er ingen logik eller konsekven­ser til­bage i det her samfund. Alle, selv kriminelle og mange gange fejlslagne politikere, fx Løkke, Messer­schmidt, Trump, kan sige hvad som helst offentligt og ovenikøbet igen og igen stille op til vellønnede poster, hvor de får indfly­delse på vores fælles liv.

Pol. 17.5.24

Pol. 22.5.24 ’28.000 flere kunne være i arbejde, hvis de levede sundere’

● Sikke en kynisme … Sikke en forråelse … Fagre nye verden … Tin­gene skrider hurtigt i disse år: Vi skal leve sundt, så vi kan ar­bejde – Ikke så vi kan have det godt og bidrage til, at andre kan trives.

Pol. 23.5.24

TV2 23.5.24

● At ydmyge kvinder ved at fremstille dem som ofre for mandlige magt- og sexfanta­sier er en meget effektiv måde at holde kvinder væk fra of­fentlige stillinger på. –Kvin­der med magt, som fx vores statsminister og hendes embeds­kvinder, er en torn i øjet på mange mænd, der straks føler behov for at degradere dem til det, de drømmer om, er deres rette plads, nemlig som objekter for mænds begær og aggressioner.  – Vi husker alle de me­get seksuelt eksplicitte karikaturteg­ninger af Ritt Bjerregaard som domi­natix? Her fra hendes egen Facebook­side:

https://www.facebook.com/ritt.bjerregaard/posts/10dec-quiz-satire-som-de-fleste-politikere-har-jeg-v%C3%A6ret-genstand-for-mange-sati/10155817348862793

Hvad har mandlige sexfantasier med en seriøs ministergerning at gøre? – Fore­stil jer Løkke el­ler Troels Lund tegnet i lignende situationer? Nej vel? – Ingen har trang til at tvære mænd ned i skidtet, bare fordi de er mænd.

Ritt Bjerregaard døde desværre sidste år, men tegningerne lever videre som en skamplet og som et bevis på, at der ikke foregår ret meget fornuftigt inde i hove­derne på nogle mænd. – Hvad vil de gøre, hvis det virkelig lykkes dem at rense samfundet for kvindelig ind­flydelse? Gå til i fastfood, spil og sport og sidde på et snavset, rodet og u-hyggeligt værelse og gokke den af til computersex på fuld tid?

● I H.C. Andersens fødeland har vi stadig brug for nogen, der, ligesom Greta Thunberg og barnet i ’Kejse­rens nye klæder’, kan se igennem alle ordgardinerne og sige højt, hvordan tingene i virkeligheden forholder sig.

Vid.dk 29.4.24 https://videnskab.dk/kultur-samfund/lille-studie-folk-der-elsker-meget-lar­mende-biler-scorer-hoejt-paa-psykopati-i-personlighedstest/

● Man har jo længe haft mistanken, men nu har forskerne også fået øje på det: Folk, der larmer, har psykopatiske træk.  – Dvs. at de helt åbenlyst ikke har medfølelse med andre, men kun tænker på at føre sig selv frem.

TV2 8.5.24

● Pyha, så er revolutionen nok ikke lige om hjørnet 😊

● Sommetider virker debatten herhjemme – selv blandt avisredaktører og po­litikere med stort ansvar og indflydelse – meget ungdommelig og helt afkob­let fra virkelighe­den, historien og fakta om verden. – De, der ud­taler sig, er så bombastisk skråsikre og op­mærksomhedspåkaldende i al de­res himmelråbende uvidenhed. Med fødderne solidt plantet i den blå luft lige over deres egne privile­gerede og begrænsede storbyliv og denne miniput­stats snæversyn.

● De, der tilsyneladende altid er irriterende glade eller måske ligefrem lykke­lige, er de bare født med et højere serotoninniveau end andre? Og tilsvarende, er triste, deprime­rede og nedtrykte udstyret med defekt seroto­ninproduktion?

At havne på en palmestrand på en Sydhavsø er ikke et endemål, med mindre man har et hus at holde, en familie at sørge for, indkøb at gøre, pot­teplanter at vande, dyr at fodre, venner at besøge, kort sagt et tilfreds­stillende hverdagsliv. Med sådan et i bagagen kan man leve godt alle vegne, palmer eller ej.

● I årtier har mennesker og medier slået knuder på sig selv for at finde en passende be­tegnelse for fremmedarbejdere, indvandrere, 2. og 3. ge­nera­tionsindvandrere, folk af anden etnisk herkomst osv. – Hvorfor ikke som default anvende betegnelsen ’nye dan­skere’, som forekommer mig både præcis, venlig og inkluderende?

● Og nu vi er ved sprog: – I årtier har yngre journalister, som åbenlyst aldrig har lært fransk i skolen, talt om ’premiææære-ministre’. Ordet – premier– ud­tales på fransk præmié og bety­der første. Altså en førsteminister. Skal vi ikke bare kalde dem det? Førsteministre? Så kan alle være med, også journalister.

Se evt. Jørn Lunds artikel fra 1993: https://sproget.dk/raad-og-regler/artikler-mv/sprogbrevet-dr/sprogbrevetdr-nr-86/udtale

Mænd diskuterer vigtige emner i laaaang tid på mit tv, april 2024

● I et læserbrev i Politiken undrede en – formodentlig – ældre, mandlig læser sig over, at der ikke var mange kvinder, der deltog i debatterne via kommen­tarspor eller i læser­breve. – Kast et enkelt blik på de stjernetos­sede, besynderligt vrede, nedladende, seksuelt nedgørende, usaglige og unyttige kommentarer fra – formodentlig – ældre, mandlige læ­sere, og du vil forstå, at ingen normale kvinder ønsker at kaste sig ned i det morads. Alle de frugtesløse debatter for debattens egen skyld er statusspil, dvs. hanbavianad­færd, hvor det drejer sig om at hævde sig selv og nedgøre mennesker med andre meninger. Ikke om at be­lyse en sag fra flere sider. – Kvin­der har som oftest langt bedre ting at bruge de­res tid på.

Kommentar, Politiken, 18.5.24 – Anbefalet af 6 andre (!).

● Nogle gange begår man den fejl at tro, at andre er klogere end én selv og følger de­res virkeligt dårlige råd …

● De såkaldte ’Blå zoner’, hvor folk angiveligt lever længere end andre steder på klo­den, ligger alle i behagelige klimazoner. Vi fokuserer hele tiden på kosten, men må­ske er tempereret varme også livsforlængende i sig selv? Eller er det et samspil? Hvor både mennesker og det, vi spiser, dyr og planter, alle trives bedre og bliver sundere?

● Sådan behandler vi vores luft, jord og vand:

Aalborg Portland, TV2 Nord 30.4.24

Nordic Waste, TV2Ø 20.1.24

Havene omkring os er døde, DR 10.5.24

● Sådan produceres vores mad:

Malkekvægsbesætning, Nordjyske 6.4.24 – Ikke mange glade malkekøer på græs der …

Svinefarm, Frøstrup, Google

● Kapitalisme er et risikabelt, menneskeligt pyramidespil med virke­lig mange ta­bere: 98 % af menneskeheden og alle dyr og planter, himmel, jord og hav på denne planet …

Nordjyske 24.5.24

● Damer omkring de 40 år begynder at lide af omsorgstræthed. De er så fær­dige med at passe børn, dyr, slægtninge, vanskelige venner, af at stå med ansvaret i familiedomicilet og trænger måske selv til en smule omsorg. Efter flere årtier med fuldtidsjob, måske i om­sorgsbranchen, har de også hjemme hos sig selv skrubbet snavsede wc-er, samlet vasketøj op fra gulvet og leveret det pænt og rent tilbage, udført gulvvask, indkøb og madlavning, ar­rangeret fester og sørget for gaver, holdt styr på familiens aftaler og kalen­dere, forældre­samtaler, lægebesøg o.m.a.

Emma Holten er lige debuteret med bogen ’Underskud’, der – igen – påpe­ger, at omsorgen i hjemmene – børnepasning, psyko­logisk støtte, husholdning, ind­køb, madlavning, rengøring, sygepleje, ældre­pleje m.m. – ikke er indregnet i bruttonational­produktet, men at det ville fylde mere end halvdelen, hvis det var.

Størstedelen af alt omsorgsarbejde er ulønnet eller meget dårligt løn­net. Og der er ab­solut ingen prestige i at være hende, der sørger for det hele og alles vel­befindende.

https://politiken.dk/danmark/oekonomi/art9877553/Emma-Holten-debuterer-med-su­ver%C3%A6n-bog

At holde et hus med mand, børn og evt. dyr med alt, hvad det indebæ­rer af rengøring, tøjvask, indkøb, madlavning, madpakker, havearbejde, plan­lægning af forældremøder, Aula, gymnastiktøj, legeaftaler, havearbejde, fa­miliefester, venner … … er mindst et fuldtidsjob for en praktisk anlagt voksen. Tilføj så endnu et fuld­tidsjob, og du er sikker på stressnedbrud, tu­deture, util­strækkelighedsfølelser, vrede og depression.

Det er i hvert fald ikke opskriften på det gode og lykkelige familieliv!

Se også gerne:

’Hvorfor er feminister så snerpede?’ af Gretelise Holm, som er velskrevet, frisk, vi­dende, og fuld af historie og facts.

’Invisible Women’ el. ’Usynlige kvinder’ af Caroline Criado Perez. Hun frem­lægger sagligt alle de skævvredne data i en verden designet af mænd, hvor de kun under­søger og regner med de aktiviteter, som mænd selv står for.

● Ingen er nogensinde blevet hverken gladere eller klogere af at se no­get på de gængse streamingtjenester. – Med ganske få undtagelser er de­res film, serier og endda do­kumentarer noget udvandet sødsuppe, der blot er beregnet på at pirre sanserne og få tiden til at gå.

Mail til mig med tilbud om smukke, ukrainske kvinder … maj 2024

● Mænd kan godt lide udsatte, trængende kvinder, som de enten kan hjælpe eller ud­nytte eller begge dele. –Aldrig så snart var krigen i Ukraine en realitet, og flygtninge – for­trinsvis kvinder og børn – strømmede ind i Vesteuropa, før min mailboks blev fyldt med op­fordringer til at indlede et ’kæresteforhold’ til smukke og søde, ukrainske kvinder. – Jeg er sikker på, at en dame i nød tilfredsstiller et rid­derligt instinkt hos nogle mænd, men rid­der­ligheden bliver ofte forkvaklet, for kvinder i nød er ingen trussel og finder sig i meget, bl.a. i mænd med en problema­tisk personlighed og/eller trang til grænseover­skridende sex.

TV2 14.5.24

● Landbruget taler ned til os og forsøger at sælge os barnligt tuttenut­tede betegnelser for deres mishandlede dyr – Og selv anerkendte medier hopper på det!  – Fx taler de om grise og grisestalde, når de mener svin og svinestalde. Det kan de kun, fordi de færre­ste mennesker i dag kender de kor­rekte, danske betegnelser for vores husdyr. Det voksne dyr hedder et svin, hunnen er en so, hannen en orne, og ungen er en gris, evt. en pattegris, hvis den er meget lille og stadig dier hos soen. – I øvrigt er det meget bekymrende, at svinene har det dår­ligt og er fulde af sygdomme, skader og sår, jf. artiklen på TV2’s netside:

https://nyheder.tv2.dk/samfund/2024-05-14-rapporter-peger-paa-grelle-for­hold-i-danske-grisestalde

Pol. 20.4.24

● Når nogen fylder andres hjem og forårsskønne haver med (unødven­dig) støj og ækel, klamklistret gyllestank, så er det faktisk et overgreb. – Hundegøen, der pågår i timevis, dieselbiler i tomgang, benzin­drevne havemaskiner, højttalere og lag­ret gylle, som sniges ud dag og nat i alle de måneder, hvor vi ellers kunne være ude. – Hvorfor skal den støjel­skende nabo og den skamløst rige gylle­baron bestemme, om jeg kan have venner til grill på terrassen? Også kommu­nale foranstaltninger bidrager væsentligt til støjniveauet der, hvor folk bor, fx via udvendige højtta­lere på alle bybusser. Det er vel ikke en kommunal opgave at bidrage til stress og støj i boligkvartererne?

● Hvornår blev det almindeligt at bedøve hinanden i nattelivet!!?!?

”I 2015 modtog Giftlinjen 95 opkald fra bekymrede danskere, som havde mistanke om, at de var blevet drugget. I 2023 var det tal steget til 700.”

Politiken 16.2.24

700!! – Mange, mange grænser overskrides hastigt i disse år … se evt. https://blog.loneandrup.dk/2024/03/14/graenseoverskridende-sex-og-vold-i-lom­men/

● Se, hvad vi har gjort og gør ved svin! – Vi har avlet en kunstig, hårløs og sør­gelig kød­race, som vi kan udnytte og mishandle, og så skyder og udryd­der vi de vilde og naturlige:

Effektivt landbrug 21.3.18

Nordjyske 4.5.24

TV2 18.5.24

● Og straks, der indfinder sig et vildt dyr, så skyder eller fanger vi det

● Skal vi ikke snart indføre en ny retskrivningsreform? – Folk kan alligevel ikke stave, så hvorfor opretholde arkaiske stavemåder, der kun er beregnet på at skille de gamle fra de unge og de sprogkyndige fra masserne? Fx:

  • Havde – hade
  • Sagde – sage
  • Vem, vad, vor, vis
  • Jeg – ja
  • Spurgte – spurte
  • Syvogfyrretyvende – syvogfyrrende

TV2 15.5.24

● Er der ikke bare for mange kvindemord for tiden? Og unge, der skyder eller dolker hinanden? Det skrider hastigt, og verden er blevet forrået …

Pol. 2.5.24

● Der var engang i de glade og afslappede 70’ere, hvor spaltet hår var ens største problem …

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *